Srednja škola Artimedia pridaje veliku pažnju organizaciji rada Tima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Pre svega, rad je usmeren na prevenciji i pravovremenoj informisanosti njenih učenika. Vršnjačko nasilje i elektronsko nasilje, tj. nasilje na društvenim mrežama su u fokusu rada Tima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja Srednje škole Artimedia.

Ciljevi programa rada Tima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja su:

  • Stvaranje i negovanje klime prihvatanja, tolerancije i uvažavanja;
  • Podizanje nivoa svesti i povećanje osetljivosti svih uključenih u život i rad škole za prepoznavanje nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
  • Definisanje postupaka i procedura za zaštitu od nasilja i reagovanja u situacijama nasilja;
  • Informisanje svih uključenih u rad škole o procedurama i postupcima za zaštitu od nasilja;
  • Sprovođenje postupaka reagovanja u situacijama nasilja;
  • Uspostavljanje sistema efikasne zaštite;
  • Praćenje i evidentiranje vrsta i učestalosti nasilja;
  • Savetodavni rad sa učenicima sa ciljem ublažavanja posledica nasilja.