Dušica Mirković – Biologija

Dušica Mirković, rođena je 16.03.1993. u Valjevu. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u rodnom gradu, a potom upisuje Biološki Fakultet u Beogradu. U septembru 2020. godine završava master akademske studije, odbranom završnog (master) rada “Potencijal mahovina u bioindikaciji zagađeja toksičnim metalima”. Iste godine upisuje doktorske studije na Biološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, Modul Fiziologija i Biotehnologija Biljaka. Poseduje višegodišnje iskustvo rada sa svim uzrasnim kategodijama (od predškolaca do studenata) u držanju posredne i neposredne, kao i grupne i individualne nastave, kao nastavnik predmetne nastave za biološku grupu predmeta na srpskom i engleskom jeziku. U Srednjoj školi “Artimedia”, radi od septembra 2023. godine.